Regulamin sklepu

I: Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem działalności Sklepu Internetowego Ginshop.pl jest sprzedaż detaliczna Towarów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu: http://ginshop.pl. Sprzedaż prowadzona jest w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Regulamin Sklepu Ginshop jest udostępniany przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu: http://ginshop.pl/.
 3. Postanowienia Regulaminu wiążą zarówno Sprzedającego jak i Klienta.
 4. Składając zamówienie w Sklepie Internetowym Ginshop Klient wyraża zgodę na wszelkie postanowienie wynikające z niniejszego Regulaminu.
 5. Przed złożeniem zamówienia Klient jest zobowiązany do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 6. Towary prezentowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego Ginshop nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, lecz wyłącznie adresowane do potencjalnych Klientów zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży.

II: Definicje użyte w regulaminie oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach elektronicznej platformy do składania zamówień.
 2. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 3. Sprzedawca Ginshop Sp. z o.o. ul. Geodetów 1/B101, 64-100 Leszno
 4. Cena – wyrażona w złotych polskich cena nabywanego przez Klienta produktu oferowanego przez Sprzedawcę, obejmuje ona wszelkie przewidziane przez system prawny podatki i jest uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego: http://ginshop.pl/.
 5. Pełnomocnik – pełnoletnia osoba działająca wyłącznie na rzecz i w imieniu Klienta, której Klient udzielił pełnomocnictwa do odbioru w jego imieniu Towarów zakupionych w Sklepie Internetowym Ginshop.
 6. Regulamin – dokument, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określający szczegółowe zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym Ginshop.
 7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 ze zm.).
 9. Umowa sprzedaży – umowa, o której owa w art. 535 i następnych kodeksu cywilnego, zawierana na odległość miedzy Sprzedawcą a Klientem.
 10. Towar – produkty prezentowane w elektronicznej platformie, które można nabyć w Sklepie Ginshop.
 11. Sklep Internetowy Ginshop – sklep internetowy Sprzedawcy prowadzący działalność w zakresie sprzedaży detalicznej przez Internet, udostępniony na stronie internetowej: http://ginshop.pl/
 12. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na podstawie odrębnych przepisów.
 13. Dane osobowe – informacje dotyczące osoby Klienta, udostępnianie Sprzedawcy przez Klienta, niezbędne Sprzedawcy do prawidłowej realizacji zamówienia: imię, nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania oraz adres e – mail.
 14. Konsument – podmiot, o którym mowa w art. 221 kodeksu cywilnego, osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru

III: zawarcie umowy w sprzedaży na odległość

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Stroną przedmiotowej umowy nie jest natomiast Pełnomocnik, który w imieniu Klienta dokonuje odbioru zakupionych w Sklepie Internetowym Towarów.
 2. Miejscem zawarcia umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą jest siedziba Sprzedawcy: ul. Geodetów 1/B101, 64-100 Leszno.
 3. Umowa Sprzedaży jest zawarta z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę drogą elektroniczną dokonanego przez Klienta zamówienia.

IV: zasady korzystania ze strony internetowej ginshop.pl

 

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze strony internetowej  http://ginshop.pl/ jest potwierdzenie pełnoletniości klienta.
 2. W celu usprawnienia procedury kupna w przyszłości klient ma możliwość rejestracji.
 3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie http://ginshop.pl/.
 4. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe. Dokonując rejestracji Klient upoważnia Ginshop Sp. z o.o.  do przetwarzania jego danych osobowych.
 5. Ginshop Sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania z usług sklepu internetowego Ginshop , jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zawartych tam treści, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
 1. podał w trakcie rejestracji  dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich
 2. nie ukończył 18 roku życia.

 

 1. Klient dokonuje zamówienia oferowanych przez Sprzedawcę Towarów w formie elektronicznej.
 1. Procedura zawarcia umowy sprzedaży
 1.  W celu zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie należy wejść na stronę internetową http://ginshop.pl/., dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie
 3. Po podaniu przez wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
 • Przedmiotu zamówienia
 • Jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów
 • Wybranej metody płatności
 • Sposobu odbioru zamówienia
 1. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 2.  Umowę sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem potwierdzenia przyjęcia do realizacji Zamówienia przez Sklep
 3. Miejscem zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży jest Sklep, znajdujący się w Lesznie przy ulicy Geodetow1/B101
 4. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem

 

VI: Ceny i metody płatności

 

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne opłaty.
 2. Klient jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz sprzedawcy Ceny zakupionych przez siebie Towarów.
 3. Cena może być uiszczona przez Klienta gotówką lub kartą kredytową, debetowa  – w przypadku osobistego odbioru zakupionych przez klienta Towarów w siedzibie Sprzedawcy bądź przelewem zwykłym – w przypadku osobistego odbioru zakupionych przez klienta Towarów w siedzibie Sprzedawcy oraz w przypadku odbioru zakupionych przez Klienta Towarów za pośrednictwem Pełnomocnika.
 4. Cena może być także uiszczona płatnością w systemie PayU Polska
 5. W przypadku osobistego odbioru zakupionych przez klienta Towarów w siedzibie Sprzedawcy klient uiszcza Cenę z chwilą wydania zakupionych przez niego Towarów.
 6. W przypadku płatności przelewem Klient zobowiązany jest do uiszczenia Ceny w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania w formie elektronicznej potwierdzenia przyjęcia zamówienia na wskazany rachunek bankowy:  Ginshop Sp. z o.o. 64-100 Leszno, ul. Geodetów 1.  Bank mBank S.A.: 73 1140 2004 0000 3602 8048 9096. W razie nieuiszczenia Ceny we wskazanym terminie poczytuje się, iż Klient zrezygnował z zakupu, a umowę sprzedaży uznaje się za niezawartą.
 1. W razie odbioru zakupionych przez Klienta Towarów za pośrednictwem Pełnomocnika Sprzedawca dolicza do Ceny Towaru wynagrodzenie Pełnomocnika oraz poniesione przez niego koszty dostarczenia Towarów na wskazany przez Klienta adres. W powyższym przypadku o ostatecznym koszcie zamówienia Klient zostanie powiadomiony w formie elektronicznej przez Sprzedawcę.

VII : realizacja zamówienia przez Sprzedawcę

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do wykonania dokonanego przez Klienta zamówienia oraz do wydania Klientowi zakupionego przez niego Towaru.
 2. Realizacja zamówienia następuje w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Klienta w formie elektronicznej wiadomości, obejmującej swą treścią potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
 3. Sprzedawca zawiadamia Klienta w formie elektronicznej o zrealizowaniu jego zamówienia oraz o możliwości jego odbioru. Na życzenie Klienta Sprzedawca powiadomi go o tym również telefonicznie.
 4. W przypadku niezawinionej przez Sprzedawcę niemożności realizacji zamówienia Sprzedawca niezwłocznie powiadamia o tym Klienta drogą elektroniczną oraz telefonicznie. Sprzedawca dokonuje wówczas zwrotu uiszczonej przez Klienta Ceny na wskazany przez Klienta rachunek bankowy w terminie 14 dni roboczych od dnia poinformowania Klienta o niemożności zrealizowania zamówienia.

VIII: wydanie towaru

 

 1. Klient jest zobowiązany do odbioru zamówionych przez siebie Towarów w terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania od Sprzedawcy w formie elektronicznej informacji o realizacji zamówienia i możliwości jego odbioru. W przypadku nieodebrania Towarów we wskazanym terminie Sprzedawca może obciążyć Klienta kosztami składowania zakupionych Towarów.
 2. Na życzenie klienta, towar może być wydany jego Pełnomocnikowi w siedzibie sklepu znajdującym się w Lesznie przy ul Geodetów 1/B101.
 3. Firma Ginshop Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązuje się wydać zamówiony towar bez wad.
 1. Osobisty odbiór Towaru przez Klienta lub przez pełnoletnią pisemnie upoważnioną przez niego osobę następuje w siedzibie Sprzedawcy: ul Geodetów 1/B101, 64 – 100 Lesznie i jest możliwy w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym odbioru pod numerem 511 567 120.
 2. Sprzedawca odmawia wydania Towaru osobie niepełnoletniej, osobie nieupoważnionej oraz osobie będącej pod wpływem alkoholu. W razie wątpliwości co do wieku osoby odbierającej Towar Sprzedawca może zażądać okazania dokumentu tożsamości.
 3. Odbiór Towarów przez pełnomocnika jest możliwy jedynie po uprzednim udzieleniu Pełnomocnikowi przez Klienta pisemnego pełnomocnictwa do dokonania tej czynności. W celu skorzystania z możliwości odbioru Towaru przez Pełnomocnika Klient udziela pisemnego pełnomocnictwa wskazanemu przez Sprzedawcę pracownikowi wybranej przez niego firmy kurierskiej.
 4. Pełnomocnik dostarcza zakupiony Towar pod adres wskazany przez Klienta w terminie jednego do dwóch dni roboczych od dnia odbioru Towaru na rzecz Klienta.
 5. Wynagrodzenie Pełnomocnika oraz poniesione przez niego koszty dostarczenia Towarów na wskazany przez Klienta adres ponosi Klient. Wysokość wspomnianych opłat zostanie przez Sprzedawcę uwzględniona w ostatecznym koszcie zamówienia, o czym Klient zostanie powiadomiony w formie elektronicznej.
 6. Klient uiszcza wynagrodzenie Pełnomocnika oraz poniesione przez niego koszty dostarczenia Towarów na wskazany przez siebie adres równocześnie z zapłatą Ceny na rzecz Sprzedawcy zgodnie z wybraną przez siebie uprzednio metodą płatności.
 7. Klient upoważnia Pełnomocnika do odbioru od Sprzedawcy uiszczonego uprzednio wraz z Ceną Towarów wynagrodzenia Pełnomocnika.

IX: Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący Konsumentem jest uprawniony do tego aby w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia w którym wszedł w podsiadanie zamówionych przez siebie Towarów odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy. W przypadku skorzystania przez klienta z niniejszego uprawnienia umowę sprzedaży poczytuje się za niezawartą.
 2. Odstępując od zawartej na odległość umowy sprzedaży Klient nie musi podawać jakiejkolwiek przyczyny uzasadniającej odstąpienie od umowy.
 3. Klient może zrealizować przysługujące mu prawo odstąpienia od umowy w formie pisemnej lub elektronicznej.
 4. Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy klient przesyła na adres sprzedawcy: Ginshop Sp. z o.o. ul. Geodetów 1/B101, 64-100 Leszno
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie elektronicznej Klient wysyła na adres e – mail Sprzedawcy zamowienia@ginshop.pl
 6. W terminie 7 dni kalendarzowych od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy klient przesyła zwracany przez siebie Towar, w stanie nienaruszonym na adres sprzedawcy: Ginshop Sp. z o.o. ul Geodetów 1/B101. Sprzedawca nie ponosi kosztów przesyłki zwracanego przez Klienta Towaru.
 7. Odstępując od umowy Klient zobowiązany jest wskazać numer rachunku bankowego na który zostanie zwrócona mu Cena zakupionych przez siebie Towarów.
 8. W razie odstąpienia przez Klienta od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi uiszczoną przez niego Cenę Towaru w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zwracanego przez Klienta Towaru. Zwrot Ceny Towaru, wraz z kosztem odbioru przez pośrednika,następuje na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
 9. W przypadku gdy zwracany przez Klienta Towar nie znajduje się w stanie nienaruszonym Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi uiszczonej przez niego Ceny.

X : Postępowanie reklamacyjne

 1. Klient może zrealizować przysługujące mu uprawnienie do złożenia reklamacji w formie pisemnej lub elektronicznej.
 2. Reklamację w formie pisemnej Klient przesyła na adres sprzedawcy: Ginshop Sp. z o.o. ul Geodetow 1/B101, poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie http://ginshop.pl/ lub podobnego.
 3. Reklamację w formie elektronicznej Klient wysyła na adres e – mail Sprzedawcy: kontakt@ginshop.pl.
 4. Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji w terminie do 14 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia.

 

Część XI: Ochrona prywatności

 1. W celu skorzystania z usług Sklepu Internetowego Ginshop Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę swoich danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu zamieszkania oraz adresu e – mail. Odmowa udostępnienia niniejszych danych przez Klienta jest poczytywana jako rezygnacja z zakupu.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta wyłącznie w celach związanych z prawidłową realizacją złożonego przez Klienta zamówienia.
 3. Sprzedawca jest zobowiązany do ochrony danych osobowych Klienta, w szczególności do należytego zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 4. Klient, który udostępnił Sprzedawcy swoje dane osobowe jest uprawniony do wglądu w ich treść oraz do ich poprawiania. Udostępnienie następuje niezwłocznie na pisemne żądanie Klienta.

XII: Rozwiązywanie sporów

 1. W razie jakichkolwiek sporów pomiędzy Klientem a Sprzedawcą dotyczących zawartej między stronami Umowy Sprzedaży stosuje się przepisy prawa polskiego.
 2. W przypadku skierowania zaistniałego między stronami sporu na drogę sądową, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sprawy będzie sąd ogólnie właściwy dla obu stron umowy.

 

XIII: Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca jest uprawniony do dokonania zmian w niniejszym regulaminie w każdym czasie bez podawania przyczyny ich wprowadzenia.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej Sklepu Internetowego http://ginshop.pl.
 3. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu realizowane są według uprzednio obowiązujących postanowień Regulaminu.
 4. Zamówienia złożone począwszy od dnia wejścia w życie zmian Regulaminu realizowane są według nowej wersji Regulaminu.
 5. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszego regulaminu stosuje się przepisy: kodeksu cywilnego ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczna oraz ustawy o prawach konsumenta, a także inne istotne akty prawa polskiego.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2021 r.